اشتراک مدیریت در سرور های بازیکنان برتر

اشتراک مدیریت سرور Zombie

 • دسترسی کامل
 • فول ادمینی
 • اسکین ادمینی
 • و.....

 • اشتراک مدیریت سرور Aim-Awp

 • دسترسی کامل
 • فول ادمینی
 • اسکین ادمینی
 • و.....

 • اشتراک مدیریت سرور fun

 • دسترسی کامل
 • فول ادمینی
 • اسکین ادمینی
 • و.....

 • اشتراک مدیریت سرور GunGame

 • دسترسی کامل
 • فول ادمینی
 • اسکین ادمینی
 • و.....

 • اشتراک مدیریت سرور Public

 • دسترسی کامل
 • فول ادمینی
 • اسکین ادمینی
 • و.....

 • اشتراک مدیریت سرورDeathMatch

 • دسترسی کامل
 • فول ادمینی
 • اسکین ادمینی
 • و.....